REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INFOTUR.PL

1.      Wstęp

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego infotur.pl. W regulaminie określone zostały podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

2.      Korzystanie z serwisu Infotur.pl

Korzystanie z serwisu Infotur.pl jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Dokonanie aktywacji usługi strony WWW. oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.

Użytkownik oświadcza, że podane w procesie rejestracji dane są prawidłowe.

Jeżeli dane adresowe, osobowe lub inne Użytkownika ulegają zmianie (w przypadku firm dane zgodne z treścią wypisu do ewidencji działalności gospodarczej), to Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Administratora na adres e-mail info@infotur.pl.

Użytkownik może zlecić założenie konta i wykonanie Prezentacji obiektu obsłudze serwisu.

Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, odpłatnej (warunki okreslone w cenniku serwisu), nieograniczonej czasowo zgody na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w serwisie infotur.pl i innych mediach należacych do firmy Viditur.

Kopiowanie, powielanie, jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach materiałów znajdujących się w serwisie infotur.pl jest zabronione bez wczesniejszej konsultacji z właścicielem serwisu i firmy Viditur.

Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i majątkowych innych podmiotów, szczególnie przy tworzeniu prezentacji obiektu.

Umieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów w serwisie infotur.pl jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie wszelkie niezbędne prawa.

W Prezentacji obiektu zabronione jest samodzielne zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek reklam w postaci linków, form graficznych, reklamujących inne serwisy niż infotur.pl. Zabronione jest również zamieszczanie logo firmy zamiast zdjęć obiektu za wyjatkiem sytuacji gdy takowe zostaną ustalone z włascicielem serwisu.

Administrator ma prawo do monitorowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z serwisu.

Serwis infotur.pl zastrzega sobie prawo do przeniesienia prezentacji obiektu do prawidłowej kategorii obiektów lub usunięcia prezentacji bez podania przyczyny, jeżeli reklamuje ona usługi lub rzeczy niezgodne z profilem serwisu.

Użytkownik może wystąpić o usunięcie konta wraz z prezentacją obiektu. Po usunięciu nie ma możliwości przywrócenia konta i konieczna jest ponowna rejestracja.

Wszelkie zlecenia dotyczące zmian na koncie użytkownika, przychodzące z adresu poczty elektronicznej wskazanej na koncie przez Użytkownika, będą realizowane tak, jakby pochodziły od Użytkownika.

Użytkownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu.

W razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Administrator ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika z Systemu. W razie wykrycia nielegalnych treści, Administrator ma prawo przekazać logi serwera organom ścigania.

3.      Odpowiedzialność za korzystanie z serwisu infotur.pl

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych przez niego prezentacji oraz za zgodność treści prezentacji obiektu ze stanem faktycznym.

Administrator serwisu Infotur.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść udostępnionych przez Użytkownika lub osobę posługującą się jego Loginem prezentacji.

Administrator nie uczestniczy w procesie rezerwacji.

W przypadku roszczeń osób trzecich, z tytułu naruszenia ich praw, przez wykorzystanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie wszystkie koszty ewentualnego postępowania sądowego, zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie spowodowane wystąpieniem zdarzeń od niego niezależnych, siłą wyższą lub ingerencją osób trzecich.

Administrator nie gwarantuje właściwego działania serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanego przez Użytkownika.

Korespondencja elektroniczna


 

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.

2. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz dotyczących reklam w okresie trwania umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą włascicielowi serwisu usunięcie swoich danych z jego bazy.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność właściela z tego tytułu zostaje wyłączona.

4.      Pozostałe postanowienia

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie przez Administratora serwisu infotur.pl ,w dowolnym miejscu na stronie z jego prezentacją obiektu, reklam, linków oraz informacji dotyczących produktów lub usług serwisu lub podmiotów współpracujących z serwisem infotur.pl. Elementy te będą zamieszczane w taki sposób, aby nie zakłócały układu graficznego prezentacji obiektu.

Wszelkie uwagi, zapytania, informacje dotyczące serwisu infotur.pl mogą być kierowane do Administratora na adres e-mail info@infotur.pl

Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu, korekty lub usunięcia swoich danych osobowych.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 133, poz.883).

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, umieszczonych w formularzu rejestracyjnym serwisu przez Administratora,w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom, wykonującym na zlecenie czynności w ramach niniejszej usługi, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 144, poz.1204).

5.      Kwestie sporne

Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem i Administratorem.

Jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

6.      Zmiany  i obowiązywanieRegulaminu

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2013r.

Ostatnia aktualizacja ………………..

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu.